Καταστατικό
Καταστατικό που καθορίζει κανονισμούς για εταιρείες

8. Σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δύναται, και σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση πρέπει, μαζί με το ιδρυτικό να εγγράφεται και καταστατικό που καθορίζει κανονισμούς για την εταιρεία υπογραμμένο από τα πρόσωπα που υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο.

Κανονισμοί που απαιτούνται σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

9.-(1) Σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση το καταστατικό πρέπει να αναφέρει τον αριθμό των μελών με τα οποία η εταιρεία πρόκειται να εγγραφεί.

(2) Όταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση αυξήσει τον αριθμό των μελών της πάνω από τον εγγεγραμμένο αριθμό, δίνει στον έφορο εταιρειών μέσα σε δεκαπέντε ημέρες μετά που αποφασίστηκε ή πραγματοποιήθηκε η αύξηση, ειδοποίηση για την αύξηση, και ο έφορος εγγράφει την αύξηση.

Αν υπάρξει παράλειψη συμμόρφωσης με το εδάφιο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται στην καταβολή προστίμου παράλειψης.

Υιοθέτηση και εφαρμογή του Πίνακα Α

10.-(1) Το καταστατικό δύναται να υιοθετήσει όλους ή οποιοδήποτε από τους κανονισμούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές η οποία εγγράφηκε μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, αν το καταστατικό δεν εγγράφηκε ή αν εγγράφηκε, στην έκταση που το καταστατικό δεν αποκλείει ή τροποποιεί τους κανονισμούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος, οι κανονισμοί αυτοί στην έκταση που εφαρμόζονται αποτελούν τους κανονισμούς της εταιρείας με τον ίδιο τρόπο και έκταση ως να περιλαμβάνονται σε κανονικά εγγεγραμμένο καταστατικό.

Αρίθμηση και υπογραφή του καταστατικού

11. Το καταστατικό πρέπει να-

(α) διαιρείται σε παραγράφους που είναι αριθμημένες διαδοχικά

(β) είναι υπογραμμένο από κάθε πρόσωπο που προσυπόγραψε το ιδρυτικό έγγραφο στην παρουσία ενός τουλάχιστο μάρτυρα που πρέπει να επιβεβαιώσει την υπογραφή.

Αλλαγή καταστατικού με ειδικό ψήφισμα

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού και των όρων που περιέχονται στο ιδρυτικό έγγραφο, εταιρεία δύναται με ειδικό ψήφισμα να αλλάσσει ή προσθέτει στο καταστατικό της.

(2) Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη που γίνεται στο καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού είναι έγκυρη ωσάν να υπήρχε σε αυτό από την αρχή και υπόκειται με τον ίδιο τρόπο σε αλλαγή, με ειδικό ψήφισμα.