Έργο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων

5.-(1) Έργο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων αποτελεί ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων κάθε νομοθεσίας για την οποία καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των Νόμων σε Τμήματα ή Υπηρεσίες του Υπουργείου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναθέτει την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Νόμων σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξουσίες της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων ασκούνται, κατ’ αναλογίαν, από το Τμήμα ή την Υπηρεσία στην οποία έχει γίνει τέτοια ανάθεση.

(2) Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο της αποστολής της μεριμνά για-

(α) την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

(β) τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων, τον συντονισμό του έργου των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητού, όπως και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων επιθεωρήσεων με σκοπό τον εντοπισμό αναφυόμενων προβλημάτων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων:

Νοείται ότι, κατά τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων τηρείται η αρχή της αναλογικότητας με αρμόδια επιτροπή η οποία θα συμφωνηθεί.

(γ) την ετοιμασία και τη διοργάνωση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητού σχετικά με τα προβλεπόμενα από τους Νόμους, καθώς και τις μεθόδους και τεχνικές επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής αυτών.

(δ) την ετοιμασία και τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων σχετικά με τις διατάξεις των Νόμων.

(ε) την υλοποίηση των οδηγιών της αρμόδιας αρχής.

(3) Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων για την εκτέλεση του έργου της επιθεωρεί και ελέγχει χώρους εργασίας και για τον σκοπό αυτό προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία εξέταση σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή/και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πιθανολογεί ότι απασχολούνται πρόσωπα, εξαιρουμένου κάθε χώρου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων στην έκταση που τέτοια εξουσία ανατίθεται σε Επιθεωρητή δυνάμει των διατάξεων αυτών, ήτοι των διατάξεων-

(α) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

(β) του περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμου.

(γ) του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, καθόσον αφορά στην καταβολή των εισφορών στα ταμεία αυτά.

(δ) του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, καθόσον αφορά στην είσπραξη από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του καταβλητέου από τους εργοδότες τέλους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του εν λόγω Νόμου.

(ε) του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμου, καθόσον αφορά στην είσπραξη από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων της εισφοράς που καταβάλλεται από τους εργοδότες δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

(στ) οποιουδήποτε άλλου νόμου προβλέπει για την είσπραξη τέλους ή εισφοράς από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(ζ) του περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(η) του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου.

(θ) του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου.

(ι) του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.

(ια) του περί της Προστασίας της Πατρότητας Νόμου.

(ιβ) του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου.

(ιγ) του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου.

(ιδ) του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου.

(ιε) του περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Aνωτέρας Bίας Nόμου.

(ιστ) του περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμου.

(ιζ) του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου.

(ιη) του περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου.

(ιθ) του περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου.

(κ) των περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών.

(κα) του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου.

(κβ) του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου.

(κγ) του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου.

(κδ) του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου.

(κε) του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου.

(κστ) του περί Ωρών Απασχόλησης Νόμου.

(κζ) του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου∙

(κη) του περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Νόμου.

(κθ) του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, για την εφαρμογή του οποίου αρμόδια είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου∙

(λ) του περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Yπηρεσίας) Νόμου.

(4) Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της αποστολής της παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και εκπαίδευση στους εργοδότες και στους εργαζομένους αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, όπως και τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την εφαρμογή τους.