Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

6.-(1) O Γενικός Διευθυντής είναι γενικότερα αρμόδιος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για το έργο και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής-

(α) ετοιμάζει και υποβάλλει στην αρμόδια αρχή προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων και των άλλων δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

(β) συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με τις Διευθύνσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών και Τμημάτων του Υπουργείου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων·

(γ) υποβάλλει ανά τρίμηνο και, εκτάκτως, με δική του πρωτοβουλία ή εφόσον του ζητηθεί, αναφορά προς την αρμόδια αρχή για τις δραστηριότητες και το έργο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, επισημαίνοντας προβλήματα που αναφύονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και υποβάλλοντας προτάσεις σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών·

(δ) ετοιμάζει και υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, η οποία περιλαμβάνει και αξιολόγηση του επιτελεσθέντος από αυτήν έργου.

(ε) ετοιμάζει και τηρεί εγχειρίδιο επιθεωρητή σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. και

(στ) προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή ενέργεια και πράξη για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

(3) Οποιαδήποτε πράξη ή οποιοδήποτε καθήκον ο Γενικός Διευθυντής είναι υπόχρεος να φέρει εις πέρας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να αναληφθεί από τον Προϊστάμενο ή και οποιονδήποτε λειτουργό ή/και Υπηρεσίες ή και Αρχές ή και Ομάδες ή και Επιτροπές που ενεργούν δυνάμει εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή και, οποιαδήποτε δήλωση ή/και κοινοποίηση υπογεγραμμένη από το Γενικό Διευθυντή, με την οποία πιστοποιείται ότι οι πιο πάνω ενεργούν δυνάμει εξουσιοδότησής του γίνεται δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.