Καθήκοντα και αρμοδιότητες Eπιθεωρητή και Βοηθού Επιθεωρητoύ

7.-(1) Ο Επιθεωρητής έχει ως κύριο έργο τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Για την εκτέλεση του έργου του, ο Επιθεωρητής-

(α) διεξάγει συστηματικές και στοχευμένες επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες και προβαίνει σε εξετάσεις, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Νόμων·

(β) εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται ή παραπέμπονται σε αυτόν σε σχέση με παραβάσεις των Νόμων που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα συγκεκριμένων ατόμων και κατά το χειρισμό τέτοιων παραπόνων προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπουν οι διατάξεις του οικείου νόμου·

(γ) εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται ή παραπέμπονται σε αυτόν και πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων των Νόμων·

(δ) εκπαιδεύει εργοδότες και εργαζομένους αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων·

(ε) παρέχει πληροφορίες και συμβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους για τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τήρησης των διατάξεων των Νόμων∙

(στ) τηρεί τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.

(3) Ο Βοηθός Επιθεωρητού συνοδεύει και στηρίζει τον Επιθεωρητή στην εκτέλεση του έργου του και εφόσον συνοδεύει τον Επιθεωρητή έχει τις εξουσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8.