Σύσταση Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου συστήνεται στο Υπουργείο Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής και αποτελείται από τον Προϊστάμενο αυτής, όπως και από Επιθεωρητές και Βοηθούς Επιθεωρητού.

(2) Ο Προϊστάμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος διαθέτει τις κατάλληλες διοικητικές ικανότητες, κατάρτιση και πείρα για την άσκηση των καθηκόντων και ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή για να προΐσταται της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

(3) Η αρμόδια αρχή ορίζει-

(α) λειτουργούς του Υπουργείου ή/και άλλους δημόσιους υπαλλήλους ως Επιθεωρητές, και

(β) λειτουργούς του Υπουργείου ή/και άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή/και ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό ή και εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου που βρίσκονται στην υπηρεσία του Υπουργείου ή και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ως Βοηθούς Επιθεωρητού,

για να ασκούν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Στον Προϊστάμενο, κάθε Επιθεωρητή και κάθε Βοηθό Επιθεωρητού εκδίδεται ταυτότητα, η οποία συνιστά απόδειξη της αντίστοιχης ιδιότητας του κατόχου της.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται κατά την κρίση της, να τερματίζει καθ’ οιονδήποτε χρόνο τον ορισμό οποιουδήποτε προσώπου ως Προϊσταμένου, Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητού.