Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων ορισμένων νομοθεσιών για τις οποίες καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο.