Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Βοηθός Επιθεωρητού» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ως Βοηθός Επιθεωρητού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 για να ασκεί τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο καθήκοντα.

«Νόμος» σημαίνει το Νόμο για τον οποίο γίνεται αναφορά από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και τους δυνάμει του Νόμου αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και διατάγματα.

«οικείος νόμος» σημαίνει το νόμο, για την εφαρμογή των διατάξεων του οποίου διεξάγεται επιθεώρηση, έλεγχος, έρευνα ή εξέταση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«Προϊστάμενος» σημαίνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

«Υπηρεσία Επιθεωρήσεων» σημαίνει την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Οι όροι «αυτοτελώς εργαζόμενος», «εργοδότης», «εργοδοτούμενος» και «μισθωτός» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον οικείο νόμο.