Τεχνική Επιτροπή

19. Συστήνεται Τεχνική Επιτροπή για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου με συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπός του, ως Πρόεδρος και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ) και της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ), ως μέλη.