Εξουσία Υπουργού να αποφασίζει για διαδικαστικά ζητήματα

18. Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα διαδικαστικής φύσης σχετικό με τη λειτουργία της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 11 Επιτροπής, με σκοπό την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής.