Πειθαρχική ευθύνη Επιθεωρητή

17. Ο Προϊστάμενος, κάθε Επιθεωρητής και κάθε Βοηθός Επιθεωρητού υπέχει πειθαρχική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους και για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους VII του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου αναφορικά με τον Πειθαρχικό Κώδικα και τις διαδικασίες πειθαρχικής δίωξης.