Μη επηρεασμός εξουσιών και αρμοδιοτήτων

21. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22-

(α) η εξουσία των αρμόδιων για διορισμό Επιθεωρητών οργάνων με σκοπό τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων δυνάμει των αναφερόμενων στις διατάξεις του άρθρου 5 Νόμων, συνεχίζει να υφίσταται και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου∙

(β) εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που ρητά παρέχονται στους Επιθεωρητές δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η εφαρμογή των αναφερόμενων στις διατάξεις του άρθρου 5 Νόμων θα συνεχίσει να τελεί υπό την ευθύνη των αρμόδιων Διευθυντών ή της Αρχής στην οποία ανατίθεται η εφαρμογή τους, αναλόγως της περιπτώσεως.