Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να αναθέτει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων

22. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να αναθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 Νόμων αποκλειστικά σε Επιθεωρητές οριζομένους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.