Υφιστάμενοι Επιθεωρητές

23. Οι λειτουργοί του Υπουργείου, οι οποίοι είναι διορισμένοι ως Επιθεωρητές δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, λογίζεται ότι έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή ως Επιθεωρητές δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει διαφορετικά για συγκεκριμένη περίπτωση.