Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

24. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του πέμπτου μήνα που έπεται της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων ετοιμάζει και υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων ως προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Νόμων.