ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
(Άρθρο 10)

Διατάξεις Νόμων για την παράβαση των οποίων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
1. Άρθρα 4 και 4Α του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.
2. Άρθρα 5, 8 μέχρι 13 και 15 μέχρι 17 του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου.
3. Άρθρο 23 του περί Αδειών (Πατρότητας, Γονικής, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ της Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου.
4. Άρθρο 13Δ του περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου.
5. Άρθρο 5Α του περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου.
6. Άρθρο 14 του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου.
7. Άρθρα 8, 10 μέχρι 16 και 18 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου.
8. Άρθρο 3 του περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμου.