ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
(Άρθρο 10)

Διατάξεις Νόμων για την παράβαση των οποίων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
1. Άρθρα 4 μέχρι 6 του περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμου.
2. Κανονισμός 7 των περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών.
3. Άρθρα 3 και 12 του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου.
4. Άρθρα 3 μέχρι 12 του περί Προστασίας των Μισθών Νόμου.
5. Άρθρο 4 του περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμου.
6. Άρθρα 4 και 5 του περί της Παροχής Προτεραιότητας σε Χώρους Εξυπηρέτησης Κοινού σε Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού Νόμου.