Μητρώο Επιθεωρήσεων

13. Ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την τήρηση Μητρώου Επιθεωρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ήθελε εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, στο οποίο καταχωρίζονται οποιεσδήποτε πληροφορίες τις οποίες ο Προϊστάμενος κρίνει αναγκαίες, περιλαμβανομένων των εξής στοιχείων και πληροφοριών:

(α) Προκειμένου για εργοδότη-

(i) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εργοδότη.

(ii) τον κωδικοποιημένο αριθμό Μητρώου Εργοδότη δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

(iii) σύντομη περιγραφή της οικονομικής δραστηριότητάς του.

(iv) τον αριθμό της ταυτότητάς του προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, ή τον αριθμό της εγγραφής του δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας προκειμένου για νομικό πρόσωπο.

(v) τη διεύθυνση του τόπου διεξαγωγής των εργασιών του εργοδότη και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

(vi) την ημερομηνία έναρξης των εργασιών της επιχείρησης του εργοδότη.

(vii) τον εκάστοτε αριθμό των απασχολουμένων από τον εργοδότη προσώπων.

(viii) τις ημερομηνίες επιθεώρησης του εργοδότη και σύντομη περιγραφή των ευρημάτων κάθε επιθεώρησης.

(ix) τις τυχόν επιβληθείσες στον εργοδότη διοικητικές κυρώσεις και αντίστοιχες παραβάσεις.

(x) τις τυχόν καταδίκες του εργοδότη για παραβάσεις των Νόμων· και

(xi) την ημερομηνία από την οποία έπαυσε να είναι εργοδότης.

(β) Προκειμένου για αυτοτελώς εργαζόμενο-

(i) τo ονοματεπώνυμό του·

(ii) τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεών του·

(iii) τη διεύθυνση του τόπου εργασίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας του·

(iv) την ημερομηνία έναρξης της αυτοεργοδότησής του·

(v) το επάγγελμά του·

(vi) την επαγγελματική κατηγορία στην οποία κατατάχθηκε βάσει των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και τον αντίστοιχο συντελεστή ασφαλιστέων αποδοχών·

(vii) τις ημερομηνίες επιθεώρησής του και σύντομη περιγραφή των ευρημάτων κάθε επιθεώρησης·

(viii) τις τυχόν επιβληθείσες σε αυτόν διοικητικές κυρώσεις και οι αντίστοιχες παραβάσεις·

(ix) τις καταδίκες του εργοδότη για παραβάσεις των Νόμων· και

(x) την ημερομηνία τερματισμού της αυτοαπασχόλησής του.