Απόδειξη βάσει πιστοποιητικού

12.-(1) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αρμόδιου λειτουργού, με το οποίο-

(α) βεβαιώνονται στοιχεία ή/και πληροφορίες περιλαμβανόμενες σε οποιαδήποτε γραπτή δήλωση, αίτηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει υποβληθεί δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή του παρόντος Νόμου,

(β) βεβαιώνεται ότι γραπτή δήλωση, αίτηση ή άλλο έγγραφο υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, και

(γ) βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό από εργοδότη,

αποτελεί ικανοποιητική μαρτυρία για το βεβαιούμενο αυτό, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο.

(2) Φωτογραφία οποιουδήποτε εγγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για σκοπούς οπουδήποτε Νόμου ή του παρόντος Νόμου, η οποία πιστοποιήθηκε από αρμόδιο λειτουργό ως πιστό αντίγραφο του εγγράφου αυτού, γίνεται δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική διαδικασία στην έκταση που και το ίδιο το έγγραφο γίνεται αποδεκτό σε τέτοια διαδικασία.