Υποχρέωση για εχεμύθεια

14.-(1) Ο Προϊστάμενος, ο Επιθεωρητής και ο Βοηθός Επιθεωρητού κατά την άσκηση των υπό του παρόντος Νόμου ανατεθειμένων σε έκαστον εξ’ αυτόν εξουσιών και καθηκόντων, οφείλει να θεωρεί και να χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα και κάθε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, η οποία περιέρχεται εις γνώσιν του κατά τη διεκπεραίωση του έργου του, να μην αποκαλύπτει ή διαδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα ή πληροφορία.

(2) Σε περίπτωση που δημόσιος υπάλληλος ενεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης για εχεμύθεια, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), υπέχει αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 70 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

(3) Οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (1) πρόσωπο αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.