Αρωγή διαμεσολάβησης για διαμεσολάβηση στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών

13.-(1) Παρέχεται δωρεάν αρωγή διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε διαδικασίες διαμεσολάβησης που εκκινούν στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

(2) Η παροχή αρωγής διαμεσολάβησης σε διαδικασία διαμεσολάβησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει και δεν επηρεάζεται από τυχόν δικαίωμα σε νομική αρωγή που τυχόν έχει οποιοδήποτε από τα μέρη σε διαδικασία διαμεσολάβησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Νομικής Αρωγής Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου παραπέμπεται σε διαμεσολάβηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 και για την υπόθεση αυτή δεν έχει εγκριθεί αίτημα νομικής αρωγής δυνάμει των διατάξεων του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, ο διάδικος που επιθυμεί να του παρασχεθεί αρωγή διαμεσολάβησης, υπό την ιδιότητα του μέρους στη διαμεσολάβηση, υποβάλλει γραπτή αίτηση για αρωγή διαμεσολάβησης στον πρωτοκολλητή του δικαστηρίου και, σε τέτοια περίπτωση, οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας και έγγραφη δήλωση του αιτητή για την οικονομική του κατάσταση, που έχει ήδη γίνει στο δικαστήριο για σκοπούς αιτήματος παροχής νομικής αρωγής δυνάμει των διατάξεων του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, μπορούν να γίνουν δεκτές για σκοπούς αρωγής διαμεσολάβησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αντιστρόφως:

Νοείται ότι οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του περί Νομικής Αρωγής Νόμου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και, στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για αρωγή διαμεσολάβησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, και η αναφορά στον περί Νομικής Αρωγής Νόμο σε «νομική αρωγή» διαβάζεται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως αναφορά σε «αρωγή διαμεσολάβησης».

(4) Σε περίπτωση που υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου παραπέμπεται σε διαμεσολάβηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 και διάδικος στην υπόθεση αυτή λαμβάνει νομική αρωγή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, το δικαστήριο εγκρίνει την παροχή αρωγής διαμεσολάβησης στη βάση προφορικού αιτήματος του διαδίκου αυτού και χωρίς περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

(5) Οι διατάξεις του περί Νομικής Αρωγής Νόμου που αφορούν την επιλογή δικηγόρου και τον κατάλογο δικηγόρων εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για την επιλογή διαμεσολαβητή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών στην περίπτωση παροχής αρωγής διαμεσολάβησης, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και για το σκοπό αυτό καταρτίζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατάλογος με τα ονόματα των διαμεσολαβητών οικογενειακών διαφορών που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες με βάση το παρόν άρθρο.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, η παροχή δωρεάν αρωγής διαμεσολάβησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα επιτυχίας της διαμεσολάβησης.