Αμοιβή διαμεσολαβητή οικογενειακών διαφορών

12. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή οικογενειακών διαφορών καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43.