Ενημέρωση για τη δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης

14.-(1) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μεριμνά με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω του διαδικτύου, για την παροχή πληροφόρησης στο ευρύ κοινό σχετικά με τη δυνατότητα της χρήσης διαδικασίας διαμεσολάβησης για επίλυση οικογενειακών διαφορών και για τον τρόπο πρόσβασης σε διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών.

(2) Οι δικηγόροι ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής σε διαμεσολάβηση, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.