Εμπιστευτικότητα διαμεσολάβησης

27.-(1) Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και η εμπιστευτικότητα δεσμεύει οποιοδήποτε λαμβάνει μέρος σε αυτή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει νόμου, ο διαμεσολαβητής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται διοικητικά ή άλλως πως στη διαδικασία διαμεσολάβησης δεν αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στοιχεία και πληροφορίες που έχουν προκύψει από διαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, εκτός εάν-

(α) Έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η συγκατάθεση κάθε μέρους στη διαδικασία διαμεσολάβησης ή αν έχει εκδοθεί διάταγμα δικαστηρίου που να επιβάλλει την μαρτυρία ή/και την αποκάλυψη αυτή,

(β) η υποχρέωση αποκάλυψης τέτοιων στοιχείων ή πληροφοριών επιβάλλεται από νόμο της Δημοκρατίας,

(γ) τούτο είναι αναγκαίο για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης της Δημοκρατίας, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των πρωταρχικών συμφερόντων των παιδιών ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ή ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, ή

(δ) η κοινολόγηση του περιεχομένου της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ή την εκτέλεση αυτής της συμφωνίας.

(3) Η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο υποχρέωση του διαμεσολαβητή για τήρηση της εμπιστευτικότητας της διαμεσολάβησης υφίσταται και μετά τον τερματισμό των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων ως διαμεσολαβητή σε συγκεκριμένη οικογενειακή διαφορά, τόσο για το διάστημα που είναι εγγεγραμμένος ως διαμεσολαβητής όσο και μετά τη διαγραφή του, για οποιονδήποτε λόγο, από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.