Δηλώσεις ενώπιον διαμεσολαβητή

28.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 και των σχετικών όρων της συμφωνίας διαμεσολάβησης συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο διαδικασίας διαμεσολάβησης, διεξάγονται υπό καθεστώς επαγγελματικού απορρήτου και, εκτός εάν όλα τα μέρη συμφωνήσουν να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους σε επαγγελματικό απόρρητο ή εάν νόμος επιβάλλει στο διαμεσολαβητή πρωταρχική υποχρέωση αποκάλυψης των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων αυτών-

(α) Aναφορά σε αυτές δεν γίνεται δεκτή ως μαρτυρία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, και

(β) ο διαμεσολαβητής δεν δύναται να καλείται ως μάρτυρας σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αφορά οικογενειακή διαφορά στην οποία ενήργησε ως διαμεσολαβητής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική διαδικασία που αφορά οικογενειακή διαφορά μεταξύ των ίδιων μερών ή που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με τα ίδια μέρη.

(2) Τα μέρη στη διαμεσολάβηση δεσμεύονται όπως όλες οι τεκμηριωμένες πληροφορίες που αφορούν οικονομικά ζητήματα δεν είναι εμπιστευτικές, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αναφορά σε αυτά σε δικαστικές διαδικασίες.