Συμμετοχή εμπειρογνώμονα στη διαδικασία διαμεσολάβησης

26.-(1) Όπου ενδείκνυται και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών, δύναται να διευθετηθεί η συμμετοχή εμπειρογνώμονα στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

(2) Σε περίπτωση που κληθεί εμπειρογνώμονας, τα έξοδα αυτού βαραίνουν τα μέρη από κοινού.