Έναρξη διαδικασίας διαμεσολάβησης

21. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε η συμφωνία διαμεσολάβησης ή, στην περίπτωση διεξαγωγής διαμεσολάβησης στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας, η ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 απόφασης του δικαστηρίου.