Συμφωνία για διαμεσολάβηση

20. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18, για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαμεσολάβησης τα μέρη επιλέγουν διαμεσολαβητή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών και τα μέρη και ο διαμεσολαβητής συνάπτουν γραπτή συμφωνία διαμεσολάβησης, στην οποία καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης·

(β) η διάρκειά της·

(γ) η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας διαμεσολάβησης, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27·

(δ) η υποχρέωση διεξαγωγής των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο διαδικασίας διαμεσολάβησης υπό καθεστώς επαγγελματικού απορρήτου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28·

(ε) ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του διαμεσολαβητή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12, καθώς και το ποσοστό της αμοιβής που θα καταβληθεί από το κάθε μέρος στη διαμεσολάβηση και οι όροι πληρωμής του διαμεσολαβητή·

(στ) οποιαδήποτε άλλα έξοδα της διαδικασίας· και

(ζ) κάθε άλλο ζήτημα κρίνουν αναγκαίο:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε όρο της συμφωνίας, οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να τερματίσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης οποτεδήποτε το επιθυμεί.