Διαμεσολάβηση μετά τη δικαστική διαδικασία

19. Σε περίπτωση που, μετά το πέρας δικαστικής διαδικασίας που αφορά συγκεκριμένη οικογενειακή υπόθεση, προκύψει διαφορά αναφορικά με την εκτέλεση διατάγματος που εκδόθηκε από το δικαστήριο στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση αυτή και προκύπτει ανάγκη είτε τροποποίησης του διατάγματος αυτού είτε καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του, τα μέρη μπορούν να προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.