Καθορισμός διαδικασίας διαμεσολάβησης

22. Ο καθορισμός της διαδικασίας διαμεσολάβησης επαφίεται στην κρίση του διαμεσολαβητή, ο οποίος επιδιώκει να διεξαχθεί η διαμεσολάβηση κατά τρόπο αποτελεσματικό, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της διαμεσολάβησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.