Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες

42.-(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 38 και με την επιφύλαξη τυχόν διεθνούς συμφωνίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, σε μεμονωμένες και ειδικές περιπτώσεις, να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας προς αποδέκτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες αλλά μόνον όταν τηρούνται οι άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου και πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

(α) Η διαβίβαση είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος της διαβιβάζουσας αρμόδιας αρχής, όπως προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3·

(β) η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του σχετικού υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του δημοσίου συμφέροντος που απαιτεί τη διαβίβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση·

(γ) η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η διαβίβαση προς αρχή αρμόδια για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3, στην τρίτη χώρα, είναι αναποτελεσματική ή ακατάλληλη, ιδίως διότι δεν μπορεί να επιτευχθεί σε εύθετο χρόνο·

(δ) η αρχή που είναι αρμόδια για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3, στην τρίτη χώρα, ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκτός εάν αυτό είναι αναποτελεσματικό ή ακατάλληλο· και

(ε) η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αποδέκτη για τον συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον τελευταίο αυτό υπό τον όρο ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) διεθνής συμφωνία δύναται να είναι οποιαδήποτε ισχύουσα διμερής ή πολυμερής διεθνής συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας.

(3) Κάθε διαβίβαση που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) τεκμηριώνεται.

(4) Η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει τον Επίτροπο, σχετικά με τις διαβιβάσεις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και για την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) τεκμηρίωσή τους.