Διεθνής συνεργασία Επιτρόπου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

43. Ο Επίτροπος δύναται, για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου να συνομολογεί μνημόνια διεθνούς συνεργασίας με αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών με σκοπό-

(α) Την ανάπτυξη μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(β) την παροχή διεθνούς αμοιβαίας συνδρομής για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, μέσω γνωστοποίησης, διαβίβασης καταγγελιών, συνδρομής σε έρευνες και ανταλλαγής πληροφοριών, με την επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών,

(γ) τη συμμετοχή των εκάστοτε ενδιαφερομένων σε συζητήσεις και δραστηριότητες με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(δ) την προώθηση της ανταλλαγής και της τεκμηρίωσης της νομοθεσίας και της πρακτικής που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων για θέματα συγκρούσεων δικαιοδοσίας με τρίτες χώρες.