Αρμοδιότητα και ανεξαρτησία Επιτρόπου

44.-(1) Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες που κατά καιρούς ανατίθενται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας.

(2) Ο Επίτροπος ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση των εξουσιών του, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.