Καθήκοντα Επιτρόπου

45. (1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 44, ο Επίτροπος-

(α) Παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών της Ένωσης και των εκτελεστικών μέτρων που εκδίδονται δυνάμει των Κανονισμών αυτών,

(β) προωθεί την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(γ) κατόπιν αιτήματος, παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ενδεχομένως, συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών,

(δ) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 48 από υποκείμενο δεδομένων ή από φορέα, οργανισμό ή ένωση που εκπροσωπεί το υποκείμενο των δεδομένων,

(ε) ερευνά, στο μέτρο του δυνατού, το αντικείμενο της καταγγελίας και ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους,

(στ) ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 και ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την έκβαση του ελέγχου αυτού, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) του εν λόγω άρθρου ή για τους λόγους για τους οποίους δεν διενεργήθηκε ο έλεγχος,

(ζ) συνεργάζεται, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, με άλλες εποπτικές αρχές και παρέχει αμοιβαία συνδρομή σε άλλες εποπτικές αρχές με σκοπό να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα της εφαρμογής και της επιβολής των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(η) διενεργεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεταξύ άλλων βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από άλλη εποπτική αρχή ή άλλη δημόσια αρχή,

(θ) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας του άρθρου 30 και του άρθρου 31,

(ι) περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, δραστηριότητες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι δραστηριότητες αυτές δύναται να περιλαμβάνουν κατάλογο των τύπων των γνωστοποιημένων παραβάσεων και των ειδών των επιβαλλόμενων κυρώσεων.

(2) Ο Επίτροπος διευκολύνει την υποβολή των καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), με μέτρα όπως η παροχή εντύπου υποβολής καταγγελίας το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να αποκλείονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας.

(3) Ο Επίτροπος ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το υποκείμενο των δεδομένων και για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

(4) Εάν ένα αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει εύλογο τέλος βάσει των διοικητικών δαπανών ή μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημα.

(5) Ο Επίτροπος φέρει το βάρος απόδειξης ότι το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.

(6) Ο Επίτροπος, παρέχει συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 30.

(7) Ο Επίτροπος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων που ιδρύεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και συμβάλλει στην εκτέλεση των καθηκόντων του Συμβουλίου τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 51 της Οδηγίας.