Εξουσίες του Επιτρόπου

46.-(1) Ο Επίτροπος έχει τις ακόλουθες ερευνητικές εξουσίες:

(α) Δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία να παράσχουν κάθε πληροφορία την οποία απαιτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(β) διεξάγει είτε αυτοπροσώπως είτε διαμέσου των λειτουργών του γραφείου του έρευνες με τη μορφή ελέγχων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Νοείται ότι, για σκοπούς διεξαγωγής του ελέγχου, ο Επίτροπος ή ο λειτουργός του γραφείου του δύναται να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, περιλαμβανομένων κάθε εξοπλισμού, μέσου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεταφορικού μέσου·

(γ) ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για εικαζόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) αποκτά, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(2) Τηρουμένων των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμο, ο Επίτροπος έχει τις ακόλουθες διορθωτικές εξουσίες:

(α) Απευθύνει προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ότι οι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανόν να παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπου αρμόζει, με συγκεκριμένο τρόπο και εντός ορισμένης προθεσμίας, ιδίως μέσω εντολής διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, ή περιορισμού της επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18·

(γ) επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό ή/και απαγόρευση της επεξεργασίας.

(3) Η άσκηση εκ μέρους του Επιτρόπου των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), υπόκειται στις δέουσες εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της άσκησης προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49.

(4) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να γνωστοποιεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας παραβάσεις διατάξεων του παρόντος Νόμου που ενδέχεται να συνιστούν αδίκημα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 55.