Αμοιβαία συνδρομή

47.-(1) Ο Επίτροπος παρέχει σε εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών σχετικές πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή για εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η αμοιβαία συνδρομή καλύπτει ειδικότερα αιτήματα παροχής πληροφοριών και εποπτικά μέτρα, περιλαμβανομένων αιτημάτων για διαβουλεύσεις, ελέγχους και έρευνες.

(3) Το αίτημα παροχής αμοιβαίας συνδρομής που ο Επίτροπος υποβάλλει σε εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού του αιτήματος και των λόγων υποβολής του.

(4) Οι πληροφορίες που ο Επίτροπος λαμβάνει από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.

(5) Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για την ανταπόκριση στο αίτημα άλλης εποπτικής αρχής χωρίς άσκοπη καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

(6) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) μέτρα δυνατόν να περιλαμβάνουν τη διαβίβαση σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια έρευνας.

(7) Ο Επίτροπος δεν αρνείται να συμμορφωθεί προς αίτημα παροχής συνδρομής, παρά μόνον εάν-

(α) Δεν είναι αρμόδιος για το αντικείμενο του αιτήματος ή για τα μέτρα που καλείται να εκτελέσει, ή

(β) η συμμόρφωση προς το αίτημα θα παραβίαζε τις διατάξεις της Οδηγίας ή του ενωσιακού δικαίου ή του παρόντος Νόμου.

(8) Ο Επίτροπος ενημερώνει την εποπτική αρχή που υπέβαλε το αίτημα για τα αποτελέσματα ή, κατά περίπτωση, για την πρόοδο ή τα μέτρα που έλαβε για να ανταποκριθεί στο αίτημα ή εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αρνείται να ανταποκριθεί στο αίτημα βάσει του εδαφίου (5).

(9) Ο Επίτροπος παρέχει, κατά κανόνα, τις πληροφορίες που ζητούνται από άλλες εποπτικές αρχές με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο.

(10) Ο Επίτροπος δεν επιβάλλει κανένα τέλος για οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει κατόπιν αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής.

(11) Ο Επίτροπος και οι εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών, δύναται να συμφωνούν μεταξύ τους κανόνες σχετικούς με αποζημίωση, για συγκεκριμένες δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε εξαιρετικές περιστάσεις.