Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο

48.-(1) Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Επίτροπο, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν η καταγγελία εμπίπτει στην αρμοδιότητα εποπτική αρχής άλλου κράτους μέλους, ο Επίτροπος τη διαβιβάζει στην αρμόδια εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για τη διαβίβαση.

(3) Κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, ο Επίτροπος παρέχει περαιτέρω συνδρομή στην αρμόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους μέλους για την εξέταση της καταγγελίας.

(4) Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται από τον Επίτροπο για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας του, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής όπως προβλέπεται στο άρθρο 49.