Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής κατά του Επιτρόπου

49.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένης και της αρμόδιας αρχής, έχει το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης του Επιτρόπου, που το αφορά.

(2) Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, εφόσον ο Επίτροπος, ως αρμόδιος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45, δεν εξετάσει την καταγγελία ή δεν ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων εντός ενός (1) μηνός για την πρόοδο ή την έκβαση της καταγγελίας που υποβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 48.