Δικαίωμα προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία

50. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, εναντίον του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους που απορρέουν από διατάξεις του παρόντος Νόμου παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων.