Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων

51. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργανισμό ή ένωση, που έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με καταστατικούς σκοπούς που είναι προς το δημόσιο συμφέρον, και το οποίο δρα στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να υποβάλει την καταγγελία που αναφέρεται στο άρθρο 48 και να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50, για λογαριασμό του.