Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις

41.-(1) Ελλείψει απόφασης περί επάρκειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 ή κατάλληλων εγγυήσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 40, διαβίβαση ή κατηγορία διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον η διαβίβαση είναι αναγκαία-

(α) Για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου,

(β) για την προστασία έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, νοουμένου ότι, η διαβίβαση δεν παρακωλύει το έργο της διαβιβάζουσας αρμόδιας αρχής στην συγκεκριμένη περίπτωση,

(γ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής για τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας ή τρίτης χώρας,

(δ) σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3, ή

(ε) σε μεμονωμένη περίπτωση για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων οι οποίες σχετίζονται με τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3.

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται εάν η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του σχετικού υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν του δημοσίου συμφέροντος για τις προβλεπόμενες στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (1) διαβιβάσεις.

(3) Διαβίβαση που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση του Επιτρόπου, κατόπιν αιτήματός του, και περιλαμβάνει την ημερομηνία και το χρόνο της διαβίβασης, πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή αποδοχής, την αιτιολόγηση της διαβίβασης και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.