Επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

9.-(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή, ελλιπή ή δεν είναι πλέον επικαιροποιημένα, δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται.

(2) Για τους αναφερόμενους στο εδάφιο (1) σκοπούς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ελέγχει, στο μέτρο του εφικτού, την ποιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πριν από τη διαβίβαση ή τη διάθεση των δεδομένων αυτών.

(3) Σε κάθε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επισυνάπτονται, στο μέτρο του δυνατού, οι αναγκαίες πληροφορίες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή που παραλαμβάνει τα δεδομένα να αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον βαθμό επικαιροποίησής τους.

(4) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν διαβιβαστεί ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάστηκαν παρανόμως, ο αποδέκτης τους ενημερώνεται πάραυτα.

(5) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (4) περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διορθώνονται, διαγράφονται ή η επεξεργασία τους περιορίζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.