Νομιμότητα της επεξεργασίας

10.-(1) Η επεξεργασία που διενεργείται για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3 είναι νόμιμη, μόνο εάν και εφόσον τηρείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας·

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων·

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος από αρμόδια αρχή για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3, το οποίο βασίζεται στο ενωσιακό δίκαιο ή στην οικεία νομοθεσία.

(2) H οικεία νομοθεσία καθορίζει τουλάχιστον τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας.