Ειδικοί όροι επεξεργασίας

11.-(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του άρθρου 3, δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς άλλους από αυτούς, εκτός εάν αυτή η επεξεργασία επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία.

(2) Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τέτοιους άλλους σκοπούς όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, εκτός εάν η επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ή της οικείας νομοθεσίας.

(3) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, η αρμόδια αρχή είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση καθηκόντων διαφορετικών από εκείνων που εκτελούνται για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του άρθρου 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, εκτός εάν η επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ή της οικείας νομοθεσίας.

(4) Στις περιπτώσεις που στο ενωσιακό δίκαιο ή στην οικεία νομοθεσία προβλέπονται ειδικοί όροι υπό ειδικές περιστάσεις κατά την επεξεργασία, η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αποδέκτη των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με αυτούς τους όρους και την υποχρέωση τήρησής τους.

(5) Η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή δεν εφαρμόζει τους αναφερόμενους στο εδάφιο (4) όρους, στους αποδέκτες σε άλλα κράτη μέλη ή σε οργανισμούς, υπηρεσίες και όργανα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον Τίτλο V, Κεφάλαια 4 και 5 ΣΛΕΕ, πέραν εκείνων που εφαρμόζονται για ανάλογες διαβιβάσεις εντός της Δημοκρατίας.