Διάκριση μεταξύ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

8. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, διακρίνονται, στον βαθμό του εφικτού, από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε πληροφορίες ή και εύλογες υποψίες.