Διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά περίπτωση και στο βαθμό του εφικτού, προβαίνει σε σαφή διάκριση μεταξύ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων, περιλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών:

(α) Πρόσωπα σε σχέση με τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν ποινικό αδίκημα·

(β) πρόσωπα που καταδικάστηκαν για διάπραξη ποινικού αδικήματος·

(γ) θύματα ποινικών αδικημάτων ή πρόσωπα για τα οποία ορισμένα πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την πεποίθηση ότι δυνατό να είναι θύματα ποινικού αδικήματος· και

(δ) άλλα μέρη ως προς ποινικό αδίκημα, όπως πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν σε ανακρίσεις σχετικά με ποινικό αδίκημα ή σε επακόλουθη ποινική διαδικασία ή πρόσωπα που δύνανται να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με ποινικό αδίκημα, ή πρόσωπα επικοινωνίας ή συνεργοί των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β).