Προθεσμίες αποθήκευσης και επανένταξης

6.-(1) Κάθε αρμόδια αρχή καθορίζει κατάλληλες προθεσμίες για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για την περιοδική επανεξέταση της αναγκαιότητας αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Η τήρηση των προθεσμιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εξασφαλίζεται μέσω διαδικαστικών μέτρων που καθορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, δεσμευτικών για τα μέλη της.