Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5.-(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα-

(α) Υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία,

(β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς,

(γ) είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,

(δ) είναι ακριβή και, όταν απαιτείται, επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα που διασφαλίζουν τη χωρίς καθυστέρηση διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών της επεξεργασίας,

(ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,

(στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που διασφαλίζει τη δέουσα ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της προστασίας από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία ή από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

(2) Η επεξεργασία από τον ίδιο ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, για οποιονδήποτε σκοπό προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) του άρθρου 3, άλλο από εκείνον για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται στην έκταση που-

(α) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία, και

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη και ανάλογη προς τον εν λόγω άλλον σκοπό, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία.

(3) Η επεξεργασία από τον ίδιο ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δύνατόν να περιλαμβάνει την αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την επιστημονική, στατιστική ή ιστορική επεξεργασία, για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

(4) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση αυτή.