Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται -

(α) Στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές στο έδαφος της Δημοκρατίας και στο έδαφος των Βάσεων, για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3,

(β) στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.), καθώς και της Αστυνομίας Κύπρου, όταν αυτή επιλαμβάνεται υποθέσεων σχετικών με την προστασία της εθνικής ασφάλειας.