Αντικείμενο και στόχοι του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος-

(α) Θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για τους σκοπούς της δέσμευσης ή δήμευσης παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων και για τους σκοπούς εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων,

(β) προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και

(γ) διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός της Ένωσης, εφόσον η ανταλλαγή αυτή απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία, δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να απαγορευτεί για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.