Άσκηση δικαιωμάτων από το υποκείμενο των δεδομένων και επαλήθευση από τον Επίτροπο

19.-(1) Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 15, 16 και 18, τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι δυνατόν να ασκούνται μέσω του Επιτρόπου.

(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, για τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω του Επιτρόπου όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(3) Σε περίπτωση που ασκείται το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα, ο Επίτροπος γνωστοποιεί στο υποκείμενο των δεδομένων τουλάχιστον ότι έλαβαν χώρα όλες οι αναγκαίες επαληθεύσεις ή η επανεξέταση από τον Επίτροπο και ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για το δικαίωμά του να ασκήσει προσφυγή εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών στο Διοικητικό Δικαστήριο, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.